Prodejna BRNO

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP BRNO

Do prodejny»
Logo

Prodejna OSTRAVA

Navštivte stránky naší
kamenné pobočky

FITNESS & WELLNESS SHOP OSTRAVA

Do prodejny»

Aktuality / Články


Život s geneticky modifikovanými plodinami

01.03.2016

Otevřený dopis občanům, politikům a zákonodárcům Spojeného království a Evropy o rizicích představovaných geneticky modifikovanými plodinami.

Jako znepokojení američtí občané se na vás obracíme s tímto dopisem, abychom se podělili o naše zkušenosti s geneticky modifikovanými plodinami (dále jen GM), kvůli kterým dochází ke škodám na našem zemědělství a ke znehodnocování potravin.

V naší zemi zaujímají GM okolo poloviny obdělávané půdy. Okolo 94% sójy, 93% kukuřice a 96% bavlny je geneticky modifikováno.1

Velká Británie a Evropa ještě GM v takové míře jako my nezavedly, nicméně momentálně jste pod obrovským tlakem vlád, lobbistů z biotechnologické sféry a velkých korporací, které vás nutí přijmout něco, co my považujeme za selhávající zemědělskou technologii.

Průzkumy soustavně ukazují, že 72% Američanů nechce geneticky upravené potraviny a přes 90% si myslí, že by měly být označené.2Navzdory tomu jsou ale snahy přesvědčit federální3 vládu a vlády státní4 k lepší regulaci nebo prostému označování GM podkopávány velkými biotechnologickými a zemědělskými korporacemi s neomezenými rozpočty5 a obrovským vlivem.

Protože stojíte před volbou, rádi bychom se s vámi podělili, co nám skoro dvě desetiletí s GM ve Spojených Státech způsobily. Věříme, že naše zkušenosti poslouží jako varování, co se stane ve vašich zemích, pokud byste se vydali po stejné cestě jako my.

Nenaplněné sliby

GM byly uvedeny na trh se slibem, že budou soustavně zvyšovat výnosy a snižovat užívání pesticidů. Nestalo se ani jedno.6 Podle současné zprávy federální vlády můžou být výnosy z GM plodin ve skutečnosti nižší než u těch nemodifikovaných.7

Zemědělcům bylo sděleno, že GM budou také přinášet vyšší zisky. Podle amerického Ministerstva zemědělství je však skutečnost jiná.8 Ziskovost je vysoce proměnlivá, zatímco náklady na pěstování těchto plodin rapidně rostou.9 GM navíc nelze legálně použít pro další osetí, což zemědělce každý rok nutí kupovat osivo nové.

Biotechnologické společnosti kontrolují ceny osiv, která stojí farmáře 3-6krát více než osiva klasická.10 To v kombinaci s velkým množstvím chemikálií, které GM vyžadují, znamená, že se GM ukázala pro pěstování jako finančně náročnější než tradiční plodiny. Kvůli přehnaně velkému důrazu na GM nejsou tradiční osiva široce dostupná, což omezuje možnosti zemědělců, co pěstovat.11

Ti, kteří se rozhodnou GM nepěstovat, je na svých polích vinou cizosprašnosti, tedy opylení pylem mezi příbuznými druhy12, stejně nacházejí. GM a přírodní plodiny se navíc míchají navzájem během uskladnění.

V důsledku toho pak farmáři ztrácejí exportní trhy. Mnoho zemí má totiž omezení nebo i striktní zákazy pěstování nebo dovozu GM13, v důsledku čehož vzniká mnoho obchodních komplikací a sporů kvůli kontaminaci lodních dodávek obilí GM.14

S problémy se potýká i jinak vzrůstající trh s bio potravinami. Mnoho pěstitelů organických plodin přišlo o smlouvy na organická osiva kvůli vysoké úrovni kontaminace. A nic zatím nenaznačuje tomu, že by se do budoucna měl něco změnit, naopak, problémy budou v následujících letech narůstat mnohem víc.

Pesticidy a superplevele

Nejrozšířenější typy GM jsou takzvané „Roundup Ready“. Tyto plodiny, nejčastěji kukuřice a sója, které byly geneticky navrženy tak, že když jsou hnojeny herbicidem Roundup®, jehož aktivní složkou je glyfosát, plevel okolo pomře, plodina ale roste dál.

To ale vytvořilo začarovaný kruh, protože plevele si proti tomuto herbicidu vytvořily imunitu, což donutilo farmáře hnojit ještě více. Větší použití herbicidů pak vedlo ke vzniku „superplevelů“ a to následně k ještě většímu užití chemie. Současný přehled uvádí, že mezi lety 1996 a 2011, farmáři, kteří oseli pole plodinami Roundup Ready, pak ke hnojení použili o 24% více herbicidů než ti, kteří vysadili stejné rostliny bez genetické modifikace.15

Pokud bude vše probíhat stejným tempem a od Roundup Ready se neupustí, můžeme v dohledné době očekávat každoroční zvýšení užívání herbicidů o 25%

Prozatím toto vše vedlo k tomu, že se v USA během poslední dekády objevilo nejméně 14 druhů plevele imunního proti glyfosátu16. Plevely imunními vůči herbicidům je navíc zamořená více než polovina amerických hospodářství.17

Biotechnologické společnosti, které prodávají GM a zároveň herbicidy,18 navrhly řešení tohoto problému pomocí vytvoření nových druhů rostlin, které budou schopné vydržet účinky ještě silnějších a více toxických herbicidů jako jsou 2,4-D a dicamba. Nicméně se dá předpokládat, že pokud budou tyto nové geneticky manipulované druhy schváleny, povede to zvýšenému použití herbicidů až o 50%.19

Škody na životním prostředí

Studie prokázaly, že zvýšené hnojení plodin Roundup Ready významně poškozuje životní prostředí. Například, Roundup zabíjí rostlinku zvanou Klejchu hlíznatou, klíčový zdroj potravy pro známého motýla Monarchu stěhovavého20, a zároveň představuje hrozbu pro jiné důležité druhy hmyzu, například včely21. Rovněž poškozuje půdu, kde zabíjí prospěšné organismy udržující ji zdravou a plodnou22 a způsobují, že se k rostlinám nedostávají důležité mikroživiny.23

Je jasné, že bez zdravé půdy zdravé plodiny pěstovat nemůžeme.

U jiných typů GM plodin navržených tak, aby produkovaly svůj vlastní insekticid (tj. Bt.), se také ukázalo, že ubližují prospěšným druhům hmyzů, mezi něž patří třeba zlatoočka obecná24, druh  zvaný Daphnia magna25 a jiný vodní hmyz26, ale třeba i Slunéčka sedmitečná.27

Odolnost na insekticidy u těchto plodin28 pak vede ke vzniku odolných „superbrouků“, po čem opět následuje větší užití insekticidů v různých dobách růstu, na příklad už na samotném osivu před osetím.29 Navzdory tomuto byly schváleny nové druhy Bt kukuřice a sóji, které se brzy začnou pěstovat.

Hrozba pro lidské zdraví

GM příměsi už jsou v potravinovém řetězci úplně všude. Předpokládá se, že 70% jídla konzumovaného v USA obsahuje geneticky modifikované složky. Toto procento je ještě větší, pokud započteme živočišné produkty, z chovů krmených GM plodinami.

Výzkum ukazuje, že plodiny Roundup Ready obsahují mnohonásobně více glyfosátů a jejich toxickou složku AMPA než normální plodiny.30

Stopy glyfosátu byly nalezeny v mateřském mléce a moči amerických matek stejně jako v pitné vodě.31 Obsah v mateřském mléce byl přitom znepokojivě vysoký – okolo 1600x vyšší než dovoluje norma pro pitnou vodu v Evropě. A protože se přes mateřské mléko a vodu dostává glyfosát do organismu novorozeňat, jde o obrovské riziko pro jejich zdraví – glyfosát je totiž podezříván z narušování činnosti hormonů.32 Současné studie také prokázaly, že je toxický pro sperma.33

Podobně tomu byly v krvi matek a jejich dětí nalezeny stopy Bt toxinů.34

Vlivy GM plodin nebyly před jejich zapojením do stravovacího řetězce otestovány na lidech a zdravotní dopady těchto substancí nejsou zkoumány žádnou organizací ani společnostmi, které je vyrábějí.

Studie věnované zvířatům krmeným modifikovanými nebo glyfosátem hnojenými plodinami ukázaly znepokojující výsledky: Poškození důležitých orgánů jako jsou játra a ledviny, poškození střevní tkáně a flóry, narušení imunitního systému,  abnormality reprodukčních orgánů a dokonce nádory.35

Tyto vědecké studie poukázaly na možnost vážných zdravotních problémů, které se v naší zemi před příchodem GM zatím neobjevily, a jsou prozatím nadále ignorovány ze strany těch, co by nás měli chránit. Namísto toho se úředníci a zákonodárci spoléhají na zastaralé studie a jiné informační zdroje, za nimiž ovšem stojí peníze biotechnologických společností nepřekvapivě popírajících jakákoli zdravotní rizika.

Popírání vědy

Smyšlená vědecká zjištění pocházející od korporací jsou v příkrém rozporu se závěry, k nimž dospívají nezávislí odborníci. V roce 2013 téměř 300 nezávislých vědců z celého světa vydalo veřejné prohlášení, v němž varovalo, že neexistuje žádná vědecká shoda ohledně bezpečnosti konzumace geneticky upravených plodin. Naopak, rizika konzumace GM popsaná v nezávislých studiích dávají velmi vážné důvody ke znepokojení.36

Pro nezávislé vědce ovšem není snadné promluvit. Ti, co se nebojí otevřeně vystoupit, musí čelit problémům při publikování, jsou systematicky ponižováni vědci, kteří GM obhajují, bývá jim rušena podpora výzkumu a v některých případech je dokonce ohroženo i jejich zaměstnání a kariéra.37

Kontrola zásobování potravinami

Po všech těchto zkušenostech jsme postupně došli k tomu, že genetické upravování potravin nemělo nikdy žádnou souvislost s veřejnými zájmy, s řešením potravinové krize, podporou farmářů nebo rozšířením sortimentu pro spotřebitele. Jediná věc, k čemu je určené, je soukromá, korporátní kontrola potravinového průmyslu. A tato kontrola se postupně rozpíná do oblastí hluboce ovlivňujících náš každodenní kvalitní život, od nezávadnosti jídla, přes vědu, až po demokracii. Tato kontrola znemožňuje vývoj soběstačného, k prostředí ohleduplného zemědělství a zabraňuje vytvoření transparentního a zdravého potravinového průmyslu, který by zásoboval nás všechny.

Ve Spojených státech je dnes celý potravinový řetězec od semínka až po talíř, produkce, distribuce, marketing, testování nezávadnosti a spotřeba jídla kontrolována společnostmi, z nichž mají mnohé komerční zájmy v technologii genetického inženýrství. Tyto společnosti samotné vytváří jmenované problémy a potom nám prodávají takzvaná řešení. Jde o uzavřený cyklus produkování zisku, který v žádném jiném oboru nemá obdoby.

Jelikož všichni potřebujeme jíst, měli bychom těmto souvislostem porozumět.

Čas se ozvat

Američané pociťují škodlivé dopady této riskantní a neověřené technologie, což by evropské země mělo varovat: z GM neplynou žádné výhody, co by tyto dopady vyrovnaly. Politici, kteří toto ignorují a budou ignorovat i nadále, se proviňují skandálním zanedbáním povinností.

Připojujeme naše podpisy a informujeme vás o našich zkušenostech a zjistěních, abyste naopakovali naše chyby.

S plnou vážností na vás apelujeme, abyste odmítli geneticky modifikované plodiny, jejich pěstování, import, krmení zvířat těmito plodinami a jejich obsah v lidské stravě, a abyste se postavili proti korporátnímu vlivu na politiky, zákony a vědu.

Pokud se Spojené Království a zbytek Evropy stane pro GM novým trhem, naše úsilí za označování a regulaci GM bude o mnoho obtížnější, pokud ne nemožné. A pokud tyto naše snahy selžou, selžou i vaše.

Pokud naopak budeme pracovat společně, můžeme oživit náš globální potravinový systém zajišťující zdravou půdu, zdravé potraviny a zdravé lidstvo.